Patricia Ware | Ibises

White-faced IbisWhite-faced IbisWhite-faced IbisWhite-faced IbisWhite-faced Ibis